Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

SAMODZIELNY PUBLICZNY MIEJSKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPSKU ul. Tuwima 37, 76-200 SŁUPSK zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych bip.spmzoz-slupsk.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf (skan dokumentu). Pochodzą one od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany).
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf (skan dokumentu). Pochodzą one od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany).
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-03-30
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2024-02-22

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Violetta Karwalska
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
sekretariat@spmzoz-slupsk.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
598474500

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
https://www.rpo.gov.pl/

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2012-05-07
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2020-01-29
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w oparciu o rozszerzenie WAVE do przeglądarki internetowej
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
sekretariat@spmzoz-slupsk.pl
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Budynki Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku zlokalizowane są:

 • Przychodnia Rejonowa przy ul Tuwima 37 Wejście do budynku na poziomie chodnika lub przez podjazd dla niepełnosprawnych który prowadzi do windy przystosowanej do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wewnętrzne schody lub winda pozwalająca dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób korzystających z Przychodni z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przychodnia Rejonowa przy ul. Wojska Polskiego 49 Wejście do budynku schodami lub przez podjazd dla niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda przystosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wewnętrzne schody lub winda pozwalająca dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem od strony ulicy wyznaczone są miejsca parkingowe.
 • Przychodnia Rejonowa przy ul. Łokietka 6 Wejście do budynku na poziomie chodnika, w budynku znajduje się winda przystosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wewnętrzne schody lub winda pozwalająca dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób korzystających z Przychodni z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przychodnia Rejonowa przy ul. 11 Listopada 7 Wejście do budynku schodami lub windą która znajduje się na poziomie chodnika, przystosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wewnętrzne schody lub winda pozwalająca dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe.
 • Przychodnia Rejonowa przy ul. Westerplatte 1 Wejście do budynku schodami, windą zewnętrzną, która znajduje się na poziomie chodnika lub wejściem z poziomu terenu w budynku znajduje się druga winda przystosowana do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wewnętrzne schody lub windy pozwalająca dotrzeć do wszystkich pomieszczeń. Korytarze i hole umożliwiają komunikację i swobodne poruszenie osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupsku nie ma oznakowań kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz oznaczeń w alfabecie brajla. Drogi ewakuacyjne są odpowiednio oznakowane. Schody są oznakowane – informując o pierwszym i ostatnim stopniu.

 • Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

SPMZOZ w Słupsku posiada pracowników przeszkolonych w zakresie języka migowego. Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 r. poz. 1824) SPMZOZ w Słupsku zapewnia dostęp do bezpłatnych świadczeń tłumacza PJM (polski język migowy). Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza języka migowego. Potwierdzenie terminu zamiaru skorzystania z usługi następuje bez zbędnej zwłoki. Zgłoszenia należy dokonać wysyłając prośbę na adres sekretariat@spmzoz-slupsk.pl lub osobiście w siedzibie. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428). Zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza języka migowego należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zostanie ono przekazane do właściwego pracownika, który skontaktuje się za pomocą wybranego przez Panią/Pana sposobu komunikowania się w celu potwierdzenia miejsca i terminu spotkania.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jakie dokumenty chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

Deklaracja dotyczy stron internetowych:

 • www.spmzoz-slupsk.pl
  Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej 01.04.2011
  Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji: 08.01.2020
 • www.bip.spmzoz-slupsk.pl
  Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej 07.05.2012
  Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji: 29.01.2020